Pomoc prawna czy pomoc z Internetu – czy w dzisiejszych czasach wynajęcie adwokata do rozwodu jest konieczne?
29 grudnia 2017
Adwokat rozwód Warszawa czyli rozwód z orzekaniem o winie – czy warto brać adwokata?
6 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Stare przysłowie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, jednak oczywistą rzeczą jest, że pieniądze wiele rzeczy ułatwiają i pozwalają wieść spokojne życie, przynajmniej pod względem materialnym.

Niestety nie rzadko okazuje się, że choć pieniądze to rzecz nabyta, a więc raz są, a za chwilę może ich nie być, ze względu na pieniądze podejmujemy najbardziej istotne w życiu decyzje, czyli np. decydujemy się na małżeństwo.

Na początku oczywiście nic nie wskazuje na to, że decyzja jednego z małżonków o wspólnym życiu wywołana została zasobnym portfelem współmałżonka, lecz gdy już ta okrutna prawda wyjdzie na jaw, pojawia się uczucie rozczarowania i zawiedzenia oraz utrata zaufania do współmałżonka, a stąd już niedaleka droga do rozwodu.

W takiej sytuacji pojawia się również pytanie w jaki sposób małżonek może się zabezpieczyć przed utratą majątku na rzecz współmałżonka, w końcu przecież z tego powodu małżeństwo zostało z przez jednego z małżonków zawarte.

W pierwszej kolejności należy przede wszystkim sobie uświadomić, że małżonek nie będzie mógł rościć sobie praw do całego majątku, który zgromadził jego współmałżonek, nawet jeżeli między małżonkami istniała, bądź nadal istnieje, wspólność majątkowa małżeńska.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków, a więc majątku należącego wyłącznie do jednego małżonka, należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, a więc cały majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, jeżeli więc np. już w trakcie trwania małżeństwa rodzice darowali wyłącznie na rzecz syna mieszkanie, wówczas synowa nie ma do tej nieruchomości prawa; prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, czyli np. wynikające z umowy spółki cywilnej; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, czyli np. odzież, przedmioty ortopedyczne, pojazd inwalidzki niezbędny do poruszania się przez małżonka; prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawo pierwokupu, odkupu; przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, czyli np. nagrody za szczególne osiągnięcia literackie, artystyczne; prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy oraz przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jak wynika z powyższego, wiele składników majątkowych nie jest objętych wspólnością majątkową małżeńską, a więc współmałżonek nie ma do nich żadnych praw, natomiast przed zakusami na pozostałą część majątku małżonek może bronić się w inny sposób.

Zobacz także:

Jak wybrać dobrego adwokata do sprawy o rozwód?

Dobro dzieci czy rozwód ze względu na zdradę?

Jeżeli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia zasadne będzie orzeczenie między małżonkami rozwodu, jeśli natomiast do rozpadu więzi małżeńskich doszło z powodu zachowania małżonka, który na ślub zdecydował się ze względów finansowych, wówczas wnosić należy o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy tego małżonka. Wyłączna wina w wyroku rozwodowym kształtuje bowiem późniejszy obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami, a małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa nie będzie mógł wystąpić ze skutecznym roszczeniem o alimenty względem byłego małżonka, zarówno, gdy na skutek rozwodu jego sytuacja materialna się pogorszy, jak również wtedy, gdy popadnie w niedostatek.

Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym nie ma natomiast wpływu na podział majątku wspólnego między małżonkami, jednakże obowiązujące regulacje pozwalają na ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Przepisy w tym względzie stanowią bowiem, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Pamiętać jednakże należy, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, sąd uwzględni także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym, więc argument uzasadniający nierówny podział udziałów polegający na tym, że żona nie pracowała zawodowo, lecz zajmowała się dziećmi i w związku z tym nie należy się jej równa część w majątku wspólnym nie spotka się z aprobatą sądu, jeśli jednak żona nie pracowała, choć miała ku temu możliwości, gdyż np. dziećmi zajmowała się opiekunka, wówczas nierówny podział majątku może być uzasadniony.

Sprawdź także dyskusje na naszym forum:

JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA WASZE DOŚWIADCZENIA- FORUM ROZWOD24

 

1 Komentarz

  1. Mariusz pisze:

    Mój brat ma obecnie sprawę w sądzie w tym temacie. Kobieta młoda, piękna.. on kilka lat starszy no ale cóż.. któż by pomyślał. Nawet pasowali do siebie, Monika nieźle grała zakochaną. Okrutne są rzeczy, jakie ludzie mogą robić dla pieniędzy. Bardzo mądry i przydatny post, o tej kwestii z majątkiem przed zawarciem związku małżeńskiego sam nie wiedziałem.

Dodaj opinie